StatistikkFørste
Den mer teoretiske delen av statistikken er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står sentralt.
Second
Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse. Disse ulike tilnærmingene er ofte overlappende og brukes ofte om hverandre.

statistikkMedian. Statistikk. Kapittel 3.4. Sinus 2P | se

Statistikk | se

Statistikk | se

Beskrivende statistikk - Spredningsmål (variasjonsbredde, varians, standardavvik, ...) | se

Statistikk 2P (ikke-klassedelt) | se

Statistikk og forbannet løgn | se

Statistikk 3B - Standardavviket | se

Data 1 - Median, Typetall, Gjennomsnitt | se

Excel for ungdomsskolen - Del 6 - Statistikk | se

Statistikk - Stolpe- og linjediagram i Excel | se

Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) | se

Statistikk 3 - Varians | se

Statistikk 1 - Gjennomsnitt | se

Statistikk 6B - Normalfordelingen. | se

Matematikk 2P VGS: Statistikk | se

Beskrivende statistikk - Sentralmål (typetall, median, aritmetisk gjennomsnitt, middelverdi, ...) | se

Beskrivende statistikk - Tabeller og diagrammer (frekvenstabell, søylediagram, histogram, ...) | se

Enkel statistikk i Geogebra | se

Statistikk 6 - Standard normalfordeling. | se

Beskrivende statistikk | se

Video 341 NORSKPRØVENE resultater og statistikk | se

Innføring i beskrivende statistikk | se

Statistikk 1A- Grunnbegreper | se

Del I: Video 6 - Deskriptiv Statistikk | se

Statistikk: Søyle-, sektor- og linjediagram | se

Statistikk 3A - Gjennomsnitt og median. | se

Geogebra og statistikk & Klassedelt materiale/histogram | se

6 2 Feilkilder i statistikk 1a Teori | se

[2] Univariat analyse - Nominalnivå -Deskriptiv statistikk | se

Beskrivende statistikk på Casio fx-9860GII | se

Matematikk 2P: Statistikk del 2 oppgave 5 - Hemne VGS | se

Statistikk 1B - Variabler og deres målenivå. | se

Statistikk med R, Normalfordeling og konfidensintervall Kapittel 5 | se

Statistikk og frekvens tabell | se

Gjennomgang prøve 2P april 2013 Statistikk og modellering | se

α00304: Statistikk intro | se

Statistikk | se

Matematikk - Data og statistikk | se


Definisjon
Statistikkfaget behandler problemstillinger knyttet til innsamling av data, planlegging og oppsett av eksperimenter, vitenskapsfilosofi, modellbygging, samt tolkning og presentasjon av data og konklusjoner.