StatistikkFørste
Den mer teoretiske delen av statistikken er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står sentralt.
Second
Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse. Disse ulike tilnærmingene er ofte overlappende og brukes ofte om hverandre.

statistikkStatistikk 3 - Varians | se

Beskrivende statistikk - Spredningsmål (variasjonsbredde, varians, standardavvik, ...) | se

Statistikk og forbannet løgn | se

Statistikk | se

Median. Statistikk. Kapittel 3.4. Sinus 2P | se

Statistikk 1 - Gjennomsnitt | se

Statistikk 3B - Standardavviket | se

Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) | se

Statistikk 2A - Histogram | se

Statistikk 6 - Standard normalfordeling. | se

Statistikk | se

Beskrivende statistikk - Sentralmål (typetall, median, aritmetisk gjennomsnitt, middelverdi, ...) | se

Statistikk 1A- Grunnbegreper | se

Matematikk 2P VGS: Statistikk | se

Beskrivende statistikk - Tabeller og diagrammer (frekvenstabell, søylediagram, histogram, ...) | se

Innføring i beskrivende statistikk | se

Standardavvik, avvik og varians beregnet. Statistikk. Sinus 2P | se

Statistikk 6B - Normalfordelingen. | se

Statistikk | se

Statistikk 4A - z-verdier og kvartiler | se

Excel for ungdomsskolen - Del 6 - Statistikk | se

[5] Students t-test - Analytisk statistikk | se

Statistikk - Stolpe- og linjediagram i Excel | se

Statistikk - linjediagram | se

2P med Eivind (ep 9) - Statistikk. Hva og hvorfor? | se

Statistikk eksamen 16.05.17 | se

3. Statistikk - Diagrammer | se

Statistikk: Søyle-, sektor- og linjediagram | se

Del I: Video 6 - Deskriptiv Statistikk | se

Data 1 - Median, Typetall, Gjennomsnitt | se

1. Introduksjon til Statistikk | se

Statistikk 1B - Variabler og deres målenivå. | se

Gjennomgang prøve 2P april 2013 Statistikk og modellering | se

[1] Klassifisering av data - Grunnleggende statistikk | se

Statistikk 5B - Permutasjoner og binomialfordelingen. | se

Statistikk med R, Gjøre R Studio klar til bruk | se


Definisjon
Statistikkfaget behandler problemstillinger knyttet til innsamling av data, planlegging og oppsett av eksperimenter, vitenskapsfilosofi, modellbygging, samt tolkning og presentasjon av data og konklusjoner.