StatistikkFørste
Den mer teoretiske delen av statistikken er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står sentralt.
Second
Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse. Disse ulike tilnærmingene er ofte overlappende og brukes ofte om hverandre.

statistikkStatistikk | se

Median. Statistikk. Kapittel 3.4. Sinus 2P | se

Statistikk og forbannet løgn | se

Statistikk 3 - Varians | se

Beskrivende statistikk - Spredningsmål (variasjonsbredde, varians, standardavvik, ...) | se

Statistikk 1 - Gjennomsnitt | se

Statistikk 3B - Standardavviket | se

Beskrivende statistikk - Tabeller og diagrammer (frekvenstabell, søylediagram, histogram, ...) | se

Statistikk 2P (ikke-klassedelt) | se

Statistikk 1A- Grunnbegreper | se

Beskrivende statistikk - Sentralmål (typetall, median, aritmetisk gjennomsnitt, middelverdi, ...) | se

Matematikk 2P VGS: Statistikk | se

Data 1 - Median, Typetall, Gjennomsnitt | se

Statistikk 6B - Normalfordelingen. | se

Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) | se

Statistikk - Stolpe- og linjediagram i Excel | se

Statistikk 4A - z-verdier og kvartiler | se

Innføring i beskrivende statistikk | se

Statistikk 6 - Standard normalfordeling. | se

Statistikk | se

[5] Students t-test - Analytisk statistikk | se

Enkel statistikk i Geogebra | se

Statistikk 1B - Variabler og deres målenivå. | se

Statistikk 3A - Gjennomsnitt og median. | se

α00304: Statistikk intro | se

[2] Univariat analyse - Nominalnivå -Deskriptiv statistikk | se

Statistikk - visuell representasjon | se

Del I: Video 6 - Deskriptiv Statistikk | se

Excel for ungdomsskolen - Del 6 - Statistikk | se

Beskrivende statistikk | se

Statistikk med R, Normalfordeling og konfidensintervall Kapittel 5 | se

Statistikk og frekvens tabell | se

Beskrivende statistikk på Casio fx-9860GII | se

Statistikk: Søyle-, sektor- og linjediagram | se

Matematikk 2P: Statistikk del 2 oppgave 5 - Hemne VGS | se

Statistikk excel gj snitt median typetall var bredde | se

[3] Bivariat analyse - Binomenalnivå - Deskriptiv statistikk | se

Statistikk | se

Matematikk 7 - Intro kapittel 2 - Statistikk | se

Beskrivende statistikk kontinuerlig variabel v2 | se


Definisjon
Statistikkfaget behandler problemstillinger knyttet til innsamling av data, planlegging og oppsett av eksperimenter, vitenskapsfilosofi, modellbygging, samt tolkning og presentasjon av data og konklusjoner.