StatistikkFørste
Den mer teoretiske delen av statistikken er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står sentralt.
Second
Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse. Disse ulike tilnærmingene er ofte overlappende og brukes ofte om hverandre.

statistikkStatistikk | se

Median. Statistikk. Kapittel 3.4. Sinus 2P | se

Statistikk og forbannet løgn | se

Statistikk 2P (ikke-klassedelt) | se

Beskrivende statistikk - Spredningsmål (variasjonsbredde, varians, standardavvik, ...) | se

Statistikk | se

Statistikk 3B - Standardavviket | se

Statistikk 3 - Varians | se

Statistikk - Stolpe- og linjediagram i Excel | se

Statistikk 1 - Gjennomsnitt | se

Excel for ungdomsskolen - Del 6 - Statistikk | se

Statistikk 6B - Normalfordelingen. | se

Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) | se

Data 1 - Median, Typetall, Gjennomsnitt | se

Innføring i beskrivende statistikk | se

Enkel statistikk i Geogebra | se

Beskrivende statistikk | se

F11.1_Hypotesetesting Innledning - Statistikk grunnkurs (NMBU) | se

Statistikk 1A- Grunnbegreper | se

Beskrivende statistikk - Tabeller og diagrammer (frekvenstabell, søylediagram, histogram, ...) | se

Matematikk 2P VGS: Statistikk | se

Gjennomgang prøve 2P april 2013 Statistikk og modellering | se

Beskrivende statistikk - Sentralmål (typetall, median, aritmetisk gjennomsnitt, middelverdi, ...) | se

Geogebra og statistikk & Klassedelt materiale/histogram | se

Del I: Video 6 - Deskriptiv Statistikk | se

Statistikk: Søyle-, sektor- og linjediagram | se

Statistikk 6 - Standard normalfordeling. | se

Statistikk 1B - Variabler og deres målenivå. | se

[5] Students t-test - Analytisk statistikk | se

Beskrivende statistikk på Casio fx-9860GII | se

Video 341 NORSKPRØVENE resultater og statistikk | se

Statistikk med R, Normalfordeling og konfidensintervall Kapittel 5 | se

[2] Univariat analyse - Nominalnivå -Deskriptiv statistikk | se

Statistikk 3A - Gjennomsnitt og median. | se

Matematikk 2P: Statistikk del 2 oppgave 5 - Hemne VGS | se

Statistikk | se

Matematikk 7 - Intro kapittel 2 - Statistikk | se


Definisjon
Statistikkfaget behandler problemstillinger knyttet til innsamling av data, planlegging og oppsett av eksperimenter, vitenskapsfilosofi, modellbygging, samt tolkning og presentasjon av data og konklusjoner.