StatistikkFørste
Den mer teoretiske delen av statistikken er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står sentralt.
Second
Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse. Disse ulike tilnærmingene er ofte overlappende og brukes ofte om hverandre.

statistikkStatistikk | se

Statistikk 3 - Varians | se

Statistikk og forbannet løgn | se

Beskrivende statistikk - Spredningsmål (variasjonsbredde, varians, standardavvik, ...) | se

Statistikk 1 - Gjennomsnitt | se

Median. Statistikk. Kapittel 3.4. Sinus 2P | se

Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) | se

Statistikk 6 - Standard normalfordeling. | se

Statistikk 3B - Standardavviket | se

Statistikk 6B - Normalfordelingen. | se

Statistikk - linjediagram | se

Statistikk | se

Statistikk | se

Statistikk 3A - Gjennomsnitt og median. | se

Standardavvik, avvik og varians beregnet. Statistikk. Sinus 2P | se

Innføring i beskrivende statistikk | se

[5] Students t-test - Analytisk statistikk | se

Matematikk 7 - Intro kapittel 2 - Statistikk | se

Beskrivende statistikk - Sentralmål (typetall, median, aritmetisk gjennomsnitt, middelverdi, ...) | se

Statistikk 1C- Typer utvalg av stikkprøve | se

Statistikk 1A- Grunnbegreper | se

Statistikk 1B - Variabler og deres målenivå. | se

Del I: Video 6 - Deskriptiv Statistikk | se

Beskrivende statistikk - Tabeller og diagrammer (frekvenstabell, søylediagram, histogram, ...) | se

Excel for ungdomsskolen - Del 6 - Statistikk | se

Statistikk 5A - Sannsynlighet | se

[1] Klassifisering av data - Grunnleggende statistikk | se

Statistikk: Søyle-, sektor- og linjediagram | se

Gjennomgang prøve 2P april 2013 Statistikk og modellering | se

Statistikk med R, Normalfordeling og konfidensintervall Kapittel 5 | se

Statistikk 2P (ikke-klassedelt) | se

2P med Eivind (ep 9) - Statistikk. Hva og hvorfor? | se

Matematikk 2P: Statistikk del 2 oppgave 5 - Hemne VGS | se

Prøve - Funksjoner, sannsynlighet, kombinatorikk og statistikk - Fasit 2 | se

F6.5_Standard Normalfordeling - Statistikk grunnkurs (NMBU) | se


Definisjon
Statistikkfaget behandler problemstillinger knyttet til innsamling av data, planlegging og oppsett av eksperimenter, vitenskapsfilosofi, modellbygging, samt tolkning og presentasjon av data og konklusjoner.